Ledarskap.com

Självkänsla

Självledarskap

Vad tycker du om dig själv och vilket värde sätter du på dig själv?

Detta kan se väldigt olika ut beroende på vilken individ det handlar om.

Hur går dina tankar, talar du i positiva termer med dig själv eller är dina tankar negativa när det kommer till din person och hur du uppfattar den?

Allt detta har att göra med din egen självkänsla och självbild.

Vad är Självkänsla?

Självkänslan är något som är föränderligt över tid. Den följer dig genom hela livet och förändras efter hand beroende på vad som sker i livet och hur vi mår.

Självkänslan handlar om det värde du sätter på dig själv samt om den övergripande bilden du har av dig själv oavsett hur du presterar eller vad andra människor tycker om dig.

En individ med dålig självkänsla är oftast förknippat med en negativ bild av sig själv, medan en person med god självkänsla ser mer positivt på sig själv. Det här styr väldigt mycket över våra liv och över både vår psykiska och fysiska hälsa eftersom dessa två hör ihop med varandra.

Självkänsla, Självbild och Självförtroende

Självkänslan hör ihop med något som kallas för självbilden.

Självbilden handlar om vem du tycker att du är.

Denna påverkar hur du talar, lyssnar och vad du säger.

Självbilden är något som påverkas av arv och miljö, så som uppväxt, temperament eller utbildning. Det är inte alltid så att den här bilden stämmer överens med vad du visar utåt, men det kan definitivt vara enklare att umgås med människor som har samma uppfattning om din självbild som du själv har.

Om så inte är fallet kan det lätt uppstå konflikter, jobbiga situationer och obalans.

Det kan vara lätt att blanda ihop begreppen självbild och självkänsla, och egentligen är det inte jättemycket som skiljer de båda åt.

Man skulle kunna säga att självkänslan handlar om just det, känslan. Hur känner du dig? Stark, snygg och kompetent eller svag, ful och värdelös?

Medan självbilden handlar mer om hela din personlighet, vem du faktiskt är och hur du uppfattas av andra människor men även av dig själv.

Ytterligare en del av den här treenigheten är självförtroendet som är lite mer flyktigt beroende på vilken situation du befinner dig i.

Ett bra självförtroende behöver nämligen inte automatiskt betyda att du har en bra självkänsla. Självförtroendet handlar om saker du gör och hur bra du gör dem.

Du kan exempelvis vara mycket duktig på att dansa eller bra på ett visst ämne i skolan, då har du bra självförtroende i de sammanhang och situationer som har med detta att göra.

Men sedan kan du samtidigt vara ganska dålig på något annat och då få sämre självförtroende i de situationerna. Alltså är självförtroendet främst förknippat med saker du gör och kan skifta mellan bra och dåligt under loppet av en och samma dag. Självbilden och självkänslan är något som behöver mer tid på sig för att förändras, som har mer med ditt inre att göra och som går djupare.

Effekter av dålig Självkänsla

Då kanske man kan fråga sig; hur farligt kan det då vara att ha en låg självkänsla, har vi inte alla det under perioder i livet?

Det kan nog stämma, men det finns fall där den här dåliga bilden av dig själv tar över för mycket i livet. Exempelvis kan en dålig självkänsla leda till oro, depressioner och i värsta fall självskadebeteende och självmord.

Andra svårigheter en dålig självkänsla kan leda till är att de anhöriga även påverkas i stor grad. En individ med dålig självkänsla kan bli överdrivet beroende av andra och deras godkännande, vilket kan skapa slitningar och belastning på relationer på längre sikt. Men det finns även fall där man gör tvärtom och istället blir väldigt självupptagen och distanserad.

Den dåliga självkänslan kan även ställa till det för en individ i yrkeslivet. Det kan vara svårt att få de jobb du vill ha, eller att trivas på arbetsplatsen då självkänslan kan påverka både ditt inre men också ditt yttre.

Du uppfattas då mer som osäker och svag och har inte kraften att ropa högt och visa att du finns. Du tycker ju inte bra om dig själv så varför skulle någon annan göra det? Du har nu dessutom tappat motivationen till att nå dina mål i livet, den dåliga självkänslan och tankemönstret har tagit över hela vardagen.

För att inte hamna i en sådan sits där du är djupt deprimerad eller har svårigheter med relationer på grund av hur du ser på dig själv, är det viktigt att snabbt känna igen negativa tankemönster hos dig själv och stoppa dem för att få mer balans i livet. Balansen startar faktiskt med dig själv och ingen annan.

Men hur gör man då detta, hur bryter man negativa tankemönster?

Föräldrarnas påverkan

En sund självkänsla har oftast sin grund i uppväxten, detta är det flesta psykoterapeuter överens om.

Alltså har föräldrarna här en stor och bärande roll. Självklart kan det hända saker senare i livet som kan påverka självkänslan, men själva grunden byggs under barndomen. Det är viktigt att ett barn känner sig sedd, älskad och accepterad för den man är.

De närstående kring ett barn är stora faktorer när det kommer till att bygga upp självkänslan hos en ung människa. Skam- och skuldbeläggande är något som verkligen kan skapa problem för ett litet barn när hen blir äldre. Detta verkar som hinder för att det sanna jaget ska få komma fram och utvecklas till sin fulla potential. Man hämmas, börjar tänka negativt redan i ung ålder och får det sedan mycket svårt att bryta dessa tankemönster.

Som vuxen är det viktigt att komma ihåg hur små händelser eller kommentarer i ett barns liv kan uppfattas mycket större för dem. För dig som vuxen kanske du inte kommer att fundera över det som sagts eller skett någon mer gång, medan det för barnet kan vara en situation som kommer att följa med och göra sitt avtryck genom hela livet.

Du som vuxen skapar grunden till ditt barns goda självkänsla genom kärlek, respekt och uppmärksamhet. Vad som sedan händer senare i livet kan vara svårare att påverka.

Positivt tänkande

Amerikanska forskare vid Penn State i USA har gjort en studie över fem års tid på en grupp hjärtsjuka patienter, där man analyserat deras tankar om sig själva inom områden som intresse, inspiration, stolthet och entusiasm till livet.

Där fann man att positivt tänkande och positiva känslor är förknippade med en rad långsiktiga positiva hälsovanor som är viktiga för framtiden.

Exempelvis var de positiva patienterna mer noggranna med sina mediciner, mindre benägna att röka samt hade bättre hälsa och tränade oftare. Samma forskare menar på att det blir lättare att bibehålla goda vanor under en längre tid om du är positivt inställd.

Anledningen till att man valde att studera vad positivt tänkande kan göra för en individ, är att det redan är allmänt känt och studerat hur negativa tankemönster kan påverka oss människor. Denna påverkan är inte positiv utan endast negativ.

Men det finns ljus i tunneln, det finns nämligen en del tips och trix för att lättare tänka positivt och på så sätt förändra ditt liv:

  1. Umgås med positiva människor. Omge dig med människor som har en positiv inverkan på dig och som inte främjar och bekräftar ditt negativa tänkande. Det finns många energitjuvar där ute och dessa måste man akta sig för om man kämpar med sina egna tankar.
  2. Skaffa dig ett så kallat ”mantra”, alltså ett ord eller en mening som du kan upprepa för dig själv om och om igen när det är som tuffast och de mörka, negativa tankarna börjar att dyka upp. Detta hjälper dig att tvinga in hjärnan i det som du är ute efter, det positiva tänkandet.
  3. Meditera eller utöva yoga. När du ägnar dig åt dessa aktiviteter släpper du fokus från dina tankar och bara fokuserar på andning och det som du gör just nu. Den fysiska ansträngningen samt meditationen hjälper dig att hitta inre balans och lugn.
  4. Fokusera på det som du är tacksam för i livet. Istället för att gå runt och fundera över allt som är fel och dåligt med dig själv och livet, fundera över vad som är bra. Försök att sätta din situation i proportion till hur den övriga världen ser ut. Finns det människor som har det värre än du? Uppskatta det som du har.

Den inre dialogen

Hur du talar med dig själv är en av de viktigaste aspekterna när det kommer till att stärka självkänslan. När det gäller denna inre dialog är det viktigt att fundera över hur du ställer frågorna till dig själv, på vilket sätt?

Det sätt du bör ställa frågorna på är något i stil med; ”Hur kan jag ge mig själv bättre förutsättningar att lyckas nästa gång?”.

Istället för ”Varför är jag så dålig och inte klarar av någonting?”.

Allt börjar med hur du behandlar dig själv och ser på dig själv. När avståndet mellan de negativa och positiva tankarna är för stort för att hantera på en och samma gång, kan man ta hjälp av en metod som kan hjälpa dig att närma dig mer hoppfulla tankar små steg i taget. Istället för att du ska tvinga hjärnan in i tankar som inte känns normala och oärliga så lockar man försiktigt över den lite i taget genom att göra en form av “tänk om”-övning.

Du säger till dig själv något i stil med: “Om jag verkligen hade velat vara glad, vad skulle jag då kunna vara glad för?”

Här är det av stor vikt att verkligen ta frågan på allvar och tänka dig in i situationen för att du ska kunna svara så ärligt på frågan som möjligt. Ju fler svar du kan hitta desto bättre är det. Men även om du bara hittar en enda sak som du skulle kunna vara glad åt om du verkligen ville, är det ändå en bra början, ju fler gånger du gör övningen desto fler saker kommer du att komma på.

Effekterna av en god självkänsla

När du väl kommit underfund med hur du ska hantera din dåliga självkänsla och har lyckats vända dina negativa tankemönster, då har du verkligen funnit en skatt. Detta verktyg som du nu besitter där du till stor utsträckning kan kontrollera dina tankar, är något du kommer att ha enormt stor nytta av i livet.

Den goda självkänslan kommer att innebära en ökad livskvalité på så vis att både din fysiska och psykiska hälsa kommer att förbättras. Du kommer att känna dig lyckligare och mer tillfreds med livet och vad det bestämmer sig för att kasta emot dig.

Dina relationer kommer att blomstra och verkligen må bra av att du själv mår så bra. Det ligger en viss sanning i den kända frasen ”Om du inte älskar dig själv kan du heller inte älska någon annan”. Alla i din omgivning kommer att må bättre av att du nu mår bättre med dig själv.

När det har gått för långt finns hjälp att få

Men kanske du inte är stark nog just nu att på egen hand klara av att styra upp din egen självkänsla och självbild om den hamnat på botten. Kanske har du varit med om något väldigt traumatiskt i ditt liv och har svårt att hantera detta. Då kan du behöva hjälp utifrån eller från din egen familj.

Exempelvis kan du vara i behov av psykoterapi där man genom terapi synliggör mönster i livet som bidrar till att behålla det negativa som finns i ditt liv. Denna form av terapi kan du få tillgång till privat eller via sjukvården. Om du väljer det privata alternativet går det ofta snabbare att få hjälp.

Sammanfattning

Självkänslan handlar om det värde du sätter på dig själv samt om den övergripande bilden du har av dig själv oavsett hur du presterar eller vad andra människor tycker om dig.

Denna kan förändras och utvecklas över tid beroende på vad som sker i en individs liv. Självkänslan och självbilden styr väldigt mycket över våra liv samt hur vi mår psykiskt och fysiskt. En person som ser ned på sig själv och talar negativt till sig själv får en dålig självkänsla, medan den som är positiv till sin egen självbild och som är snäll mot sig själv får bra självkänsla.

Begreppen självkänsla, självbild och självförtroende skall inte blandas ihop även om de hänger ihop på vissa sätt. Självkänslan handlar om dina känslor gentemot dig själv. Självbilden handlar om hur du uppfattar dig själv och vem du är. Självbilden är något som påverkas av arv och miljö, så som uppväxt, temperament eller utbildning. Det är inte alltid så att den här bilden stämmer överens med vad du visar utåt.

Självförtroendet är något som hänger ihop med saker du gör och är bra eller dålig på. Självförtroendet kan skifta styrka under dagens gång beroende på vad du ägnar dig åt. Om du ägnar dig åt något som du är mycket duktig på får du ett bra självförtroende, men om du ägnar dig åt något du är sämre på kan du helt plötsligt få ett sämre självförtroende. Självförtroendet är alltså betydligt mer flyktigt.

Negativ påverkan

En dålig självkänsla kan leda till flertalet negativa aspekter i ditt liv. Det kan förstöra relationer och även leda till skälvskadebeteende och självmord om det går riktigt långt.

Den negativa självkänslan hämmar en individ i det dagliga livet och kan förgöra en persons motivation och möjligheter till att utvecklas och nå personliga målsättningar.

En dålig självkänsla kan även leda till depression och oro som sänker livskvalitén ordentligt.

Grunden

Grunden till en individs självkänsla skapas under barndomen och uppväxten. Stor del av ansvaret för att stärka ett barns självkänsla och självbild ligger på föräldrarna. Det är deras uppgift att visa sitt barn att hen är älskad och hörd. Det är denna mjuka och stöttande behandling av ett barn som sedan leder till en stark grund för dem att stå på längre fram i livet. Barn som blir nedtryckta och behandlade som luft tappar mycket lättare sin självkänsla, och detta kan sedan följa med barnet genom hela livet.

Positivt tänkande

Ett verktyg för att ta sig ur negativa tankemönster är att ägna sig åt positivt tänkande och den inre dialogen. Enligt forskare från Penn State man att positivt tänkande och positiva känslor är förknippade med en rad långsiktiga positiva hälsovanor som hänger med en individ genom hela livet.

Till exempel var de positiva patienterna mer noggranna med medicinering, sällan rökare, samt hade bättre hälsa och tränade mycket oftare. Forskarna menar på att det blir lättare att bibehålla goda vanor under en längre tid om du är positivt inställd.

Läsvärt

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email