Hållbart Ledarskap

by Pär Svensson | Last Updated: 21 januari, 2019

Hållbart ledarskap

I dagens stressade moderna samhälle kan det vara svårt att få allt att fungera på sin arbetsplats eller verksamhet.

Ledarskapet är det man först bör se över när det kommer signaler om att något inte är som det ska.

För att en organisation skall lyckas uppnå en positiv arbetsmiljö där de anställda mår bra och målen uppnås, krävs ett hållbart ledarskap som fungerar i längden och där medarbetarna kan känna sig trygga.

Detta är viktigt både för organisationens resultat och medarbetarnas välmående.

 

Vad är Hållbart ledarskap?

Ett hållbart ledarskap handlar om att hitta en lösning för att driva verksamheten framåt som fungerar både för medarbetare och organisationen i stort.

Ett hållbart ledarskap innebär att man driver en verksamhet och leder en grupp på ett sätt som gör att både ledarens och gruppen mår bra och samtidigt når de uppsatta målen.

Som ledare måste du hinna med mycket saker och du måste orka att leda på det sätt som är bäst för verksamheten i sig. Ett hållbart ledarskap är viktigt för både chefer och medarbetare.

Särskilt när dagens moderna arbetsliv kännetecknas av förändring, komplexitet och snabb teknologisk utveckling, ofta kombinerat med ökade kostnader och minskande resurser. På individnivå kan det hållbara ledarskapet handla om att hantera ökad stress och press i sitt yrkesliv och sitt privata liv.

Det finns några punkter som man bör reflektera över om man vill uppnå ett hållbart ledarskap. Men det blir mycket svårt att upprätthålla alla dessa punkter om man inte har tid till det.

Tid måste frigöras och stress måste hanteras för att det hållbara ledarskapet skall ha en chans att infinna sig.

 

1. Prioritera smart

Om man prioriterar sina arbetsuppgifter på fel sätt kommer detta att leda både till ineffektivitet och högre stresspåslag. Detta beror på att saker och ting utförs i fel ordning och därmed blir annat liggande som kanske egentligen måste tas tag i.

 

2. Delegera smart

Se även till att du delegerar ut rätt uppgifter till rätt person med rätt kompetens. Annars finns risken att arbetskraft arbetar med uppgifter som kanske är bättre lämpade för en annan person med annan erfarenhet. När uppgiften hamnar på rätt bord blir arbetet mer effektivt, får högre kvalitet och medarbetaren känner större arbetsglädje och tillfredsställelse.

 

3. Kommunicera rätt

Man ska inte glömma vikten av rätt kommunikation och vilken betydelse detta har för det hållbara ledarskapet. Det gäller att vara tydlig med sina medarbetare för att missförstånd och förvirring inte skall uppstå om vad som skall göras och hur. Men kommunikation handlar minst lika mycket om att lyssna som om att tala. Det aktiva lyssnandet är en mycket viktig del av det hållbara ledarskapet. Detta innebär att du lyssnar med fokus på den eller de individer du har framför dig. Du svävar inte iväg och börjar tänka på annat eller riktar fokus mot dig själv och dina erfarenheter.

 

4. Reflektera och utvärdera

För att veta hur man ska gå vidare och vad som fungerar eller inte fungerar måste man utvärdera. Man måste låta medarbetarna få chansen att berätta hur de uppfattar ledarskapet och organisationens uppbyggnad. På detta sätt kan man på ett bra och anonymt sätt få information kring vad som kan kräva förändring och vad man tycker fungerar bra.

Det hållbara ledarskapet kräver även att man tar sig tiden att reflektera över hur arbetsplatsen fungerar, och fundera över om det finns något som du redan nu kan förbättra eller förändra för att optimera din ledande roll och göra den mer hållbar.

 

5. Konflikthantering

Det hållbara ledarskapet innefattar även att du som ledare har förmågan att hantera konflikter som uppstår i organisationen. Om man slavar med detta kommer det ganska snart att bli märkbart att något inte står rätt till. En konflikt kan nämligen förpesta arbetsmiljön på en hela arbetsplats. Det som är mest viktigt är att arbeta förebyggande och aldrig tillåta att en konflikt går så pass långt att andra medarbetare påverkas. En konflikt kan dessutom vara riktigt skadligt för prestationen hos individerna i fråga samt för de uppsatta gemensamma målen. Det blir inte hållbart i längden att driva en organisation där ingen kan hålla sams eller samarbeta.

 

6. Feedback

En hållbar arbetssituation kräver att medarbetarna aktivt får positiv feedback från ledningen. Det är denna återkoppling som lägger grunden för kommande arbetsuppgifter och motivationen till att utföra dessa uppgifter på bästa sätt. I det hållbara ledarskapet bör man alltid lägga fokus på den positiva feedbacken. Den negativa feedbacken, om den absolut måste förekomma, bör alltid vara konstruktiv. Det finns ingen mening med att fokusera på saker som inte är så bra men som kanske egentligen inte påverkar någon individ eller resultatet speciellt nämnvärt. Att få höra positiv feedback kan lyfta en person till nya höjder medan den negativa feedbacken verkligen kan dra ned motivationen för en arbetare.

 

7. Förmedla visionen och inspirera

Om en ledare inte lyckas med uppgiften att förmedla en vision till sin sina medarbetare blir ledarskapet inte speciellt hållbart i längden. Det är mycket viktigt att arbetskraften som skall föra företaget eller verksamheten framåt blir inspirerade till att uppnå den gemensamma visionen. Det är också viktigt att man som arbetare förstår visionen och vad den innebär.

Därför måste det hållbara ledarskapet även inkludera tydliga visioner samt en positivism som inspirerar alla till att uppnå visionen tillsammans.

 

8. Arbeta hårt – var en förebild

Som arbetstagare är det alltid en inspiration när en chef arbetar lika hårt som man själv gör. Därför måste det hållbara ledarskapet innehålla hårt arbete från ledarens sida, men även en förståelse för vad dina medarbetare egentligen gör. Visa att du är engagerad och insatt i vad som pågår och dra ditt strå till stacken. Detta kommer att bidra till en ännu större team-känsla och du som chef kommer att få mycket respekt från dina medarbetare.

 

För mycket att göra?

Som chef och ledare kan det ligga många ansvarsområden på ens axlar.

Det beror lite på hur organisationen ser ut och vilken typ av chefsposition du har.

Du kanske sitter i den absoluta toppen och mest har hand om mellanchefer och resultat.

Eller kanske du är just en mellanchef som sitter mitt emellan personalens behov, ägarnas direktiv och de yttre faktorer som kan påverka en verksamhet?

Det är ofta mellancheferna som är mest stressade och som har mycket press på sig att leverera och prestera men samtidigt hålla personalen nöjd och glad. En mellanchef kan under en arbetsdag arbeta med både mejl, telefon, administration, möten och mycket annat.

Detta sätt att arbeta på kan bidra till att tiden många gånger inte räcker till. Det finns då inte tid eller kraft att ägna sig åt ett hållbart ledarskap, och det är då organisationen kan börja krackelera.

Känner du dig stressad och orolig för hur du ska klara av att hantera situationen bör du dra i handbromsen i god tid.

Tala om för din närmsta chef att situationen är ohållbar och påverkar verksamheten negativt. Påtala att mer tid behöver frigöras om du ska kunna ägna dig åt ett hållbart ledarskap som alla tjänar på i längden.

 

Stresshantering

Alla individer kan ha nytta av att lära sig hantera stressade situationer, både i arbetslivet och i det privata livet.

För att bli en lugnare och mer balanserad person som orkar med vardagen är det därför viktigt att ta hand om sin kropp och sinne.

Om du inte hanterar din stress kan detta påverka dig själv mycket negativt och sedan bidra till att du inte klarar av att sköta ditt ledarskap och arbete.

Det finns många olika sätt för att hantera stress. Man kan exempelvis börja träna, yoga eller hitta verktyg i vardagen som gör att arbetssituationen inte spårar ur.

Exempel på detta kan vara hur du hanterar din mejl och dina administrativa uppgifter.

Gör du färdigt ett moment innan du påbörjar ett annat? Det gäller att strukturera upp dagen på ett bra och effektivt sätt.

Andra tips på stresshantering kan vara:

 

1. Sänk kraven på dig själv

Är kraven du ställer på dig själv rimliga? Är kraven som ställs på dig rimliga?

 

2. Ändra på små saker i taget

Ta små steg i taget, öva på att andas rätt, ta korta pauser

 

3. Öva på att säga nej

En riktig klassiker är att ta på sig för mycket ansvar trots att man inte behöver detta. Våga säga nej till mer uppgifter.

 

4. Ta hand om dig själv

Kroppen är ditt verktyg, om inte kroppen fungerar, fungerar inget annat heller. Sov ordentligt, ät nyttigt, drick vatten, rör på dig, gör saker du tycker om som gör dig glad.

 

5. Vila

När det är dags för vila ska du koppla bort allt annat som kan störa.

 

6. Dra ned på användandet av mobil och dator m.m.

Du behöver inte vara uppkopplad mot internet dygnet runt. Läs en bok för att koppla av istället.

 

7. Gör saker du tycker om

Träffa vänner och familj som gör dig glad. Ägna dig åt aktiviteter som ger dig energi och kraft. Ladda batterierna på detta sätt.

 

Mental träning

För att verkligen prestera på topp är det viktigt att du även har verktygen för att rent mentalt klara av tuffa och stressiga situationer i livet och i ditt ledarskap. Det hållbara ledarskapet innebär även att ledarens psyke måste vara hållbart och i god form. Det finns många olika sätt att ägna sig åt mental träning för att utöka din uthållighet och prestera bättre. Mental träning kan bidra till följande utfall hos en individ:

1. Väljer och upprätthåller en positiv attityd.
2. Upprätthåller en hög nivå av inre motivation.
3. Ställer höga, realistiska mål.
4. Hanterar människor på ett effektivt sätt.
5. Pratar positivt om och med sig själv.
6. Använder positiva mentala bilder.
7. Hanterar ångest effektivt.
8. Hanterar sina känslor på ett effektivt sätt.
9. Bibehåller koncentrationen.

 

Metoder för mental träning

Inom begreppet mental träning rymmer sig ett par vanliga metoder för att skapa sig ett stabilare tankesätt och för att nå högt uppsatta mål.

En yrkesgrupp som måste använda sig av denna form av träning är bland andra elitidrottare. För att klara av att hantera nerver och krav på höga prestationer måste du ha ett starkt och stabilt psyke.

Några moment som måste ingå i den mentala träningen är bland annat visualisering, målbildsträning, psykisk uthållighet, stresshantering och koncentrationsträning.

 

Visualisering

För att nå sina målsättningar måste man arbeta med visualisering. När du visualiserar något föreställer du dig hur situationen kommer att se ut när målet är uppnått. Exempelvis var du befinner dig, vad du har på dig, vilka människor som är med dig och så vidare. Denna visualisering och målbild är den som kommer att följa med dig längs hela vägen mot målet, den triggar dig att fortsätta när det är tufft.

Det finns forskning som visar på att de individer som visualiserar hela resan fram till målet ofta får ett bättre resultat än de som endast fokuserar på målet och inte inkluderar vägen dit.

 

Målbildsträning

Genom att arbeta med mental träning kan du stärka din självbild och självkänsla, vilket därmed kommer att bidra till ett bättre utfall och process. Målbildsträning handlar delvis om visualisering och det är även så att målbilden påverkas av din egen självbild. Om självbilden är dålig har man svårt att själv se sina egna resurser och kvalitéer, vilket påverkar målbilden negativt. När du arbetar med målbildsträning ska du fundera över följande aspekter.

Är målet:

  • Specifikt
  • Mätbart
  • Accepterat
  • Realistiskt
  • Tidsatt

 

Koncentrationsträning

För att öka uthålligheten samt förmågan att fokusera, krävs övning. Det finns flera sätt att öva upp förmågan att koncentrera sig. Det är samma principer här som när det gäller övrig mental träning, övning ger färdighet. Dessa övningar kan ge dig ett försprång på vägen mot målet. Ett steg närmre att kontrollera kroppen, dina känslor och ditt mentala tillstånd. Ju mer koncentrerad du är desto större är chansen att ta du tar rätt beslut och att du klarar av att hålla fokus när det verkligen gäller.

 

Här kommer ett exempel på en övning:

Börja med att sitta på en bekväm stol och se hur länge du kan stanna kvar. Det här låter lätt men det är ganska svårt att göra i början. Allt du behöver göra är att centrera din uppmärksamhet på att sitta helt stilla. Se till att du inte gör några ofrivilliga muskelrörelser. Med lite övning kan du sitta still utan muskels rörelse i 15 minuter. Du kan börja med att sitta i en avslappnad position i 5 minuter. När du kan göra detta perfekt, öka tiden gradvis till 10 minuter och sedan till 15 minuter. Stressa dig inte för att vara stilla.

 

Sammanfattning

Det hållbara ledarskapet handlar om att leda en organisation en verksamhet eller en grupp på ett sätt som gör att både ledaren och dessa medarbetare mår bra.

Det hållbara ledarskapet innefattar många punkter, exempelvis hur du kommunicerar, delegerar, prioriterar och ger feedback. Ärlighet och öppenhet är också aspekter som är av stor vikt för hållbarheten.

Hur ledaren väljer att konflikthantera kan dessutom vara enormt viktigt för ledarskapet och hela organisationen.

 

Kommunikationen

Var tydlig i kommunikationen med de anställda, alla måste uppfatta vad som förväntas av var och en. Lyssna aktivt för att medarbetarna skall känna sig hörda och inkluderade.

 

Delegering

Att delegera ut rätt uppgifter till rätt person och kompetens är av största vikt för det hållbara ledarskapet. Organisationens effektivitet och arbetsklimat är beroende av detta.

Att som medarbetare bli tvungen att arbeta med uppgifter som inte stämmer överens med ens kompetens och erfarenhet kan vara mycket frustrerande. När alla gör det de är bäst på blir hela verksamheten effektiv.

 

Prioritering

Hur man som ledare väljer att prioritera har också stor betydelse för organisationens resultat. Det kan vara otroligt stressande när man utför uppgifter i fel ordning. Lär dig därför att prioritera på ett sätt som gör att hanteringen får balans och blir mer effektiv för både dig själv och andra.

 

Feedback

Feedbacken är grunden till varje medarbetares motivation och drivkraft. Det vill säga den positiva feedbacken. Det hållbara ledarskapet innehåller mycket positiv feedback där man berömmer och uppmärksammar medarbetarna på sina prestationer och idéer. Denna positiva återkoppling är grunden till ett trivsamt arbetsklimat där alla känner sig inkluderade och sedda.

Undvik den negativa feedbacken då den endast bidrar till att individen i fråga fastnar på detta och inte fokuserar på det positiva som sagts. Om negativ feedback måste ges bör den alla gånger vara konstruktiv.

 

Konflikthantering

Om en ledare väljer att undvika konflikter och inte ta tag i problemen kommer detta att leda till en svag organisation. För att det hållbara ledarskapet skall fungera väl är det viktigt att även arbeta förebyggande men självklart även att se till att alla konflikter löses.

Om det krävs kan man kalla in konsulter HR eller andra chefer, om man känner att man inte ensam kan hantera situationen.

 

Mental träning

Se till att förbereda dig själv på svåra och utmanande situationer genom att öva ditt psyke på olika sätt. Detta handlar bland annat om att träna upp koncentrationsförmåga, stresstolerans samt förmågan att visualisera.