Arbetsglädje

by Pär Svensson | Last Updated: 23 mars, 2019

Arbetsglädje

Alla arbetsgivares mål bör vara att skapa trivsel och en bra arbetsmiljö för sina anställda.

Ett bra sätt att uppnå detta är genom den gamla goda arbetsglädjen.

Men vad är arbetsglädje egentligen, och är den samma för alla människor?

För att uppnå arbetsglädje är det många faktorer som spelar in.

Det handlar helt enkelt om olika behov som måste uppfyllas och tillfredsställas för att en medarbetare skall känna glädje över att gå till jobbet på morgonen.

Vad är Arbetsglädje?

Arbetsglädje handlar alltså om trivsel på din arbetsplats och om vad som krävs för att uppnå detta. Begreppet arbetsglädje behöver inte innebära samma sak för alla medarbetare. Det beror på vad man värderar högst och vilken typ av personlighet man har.

Det finns några vanliga svar som ges när man frågar en grupp medarbetare vad som är viktigast för att de ska uppleva arbetsglädje:

 1. Arbetskamraterna
 2. Nöjda mottagare
 3. Uppskattning
 4. Att bli klar – att se resultat
 5. Utmaningar
 6. Humor och skratt
 7. Meningsfullhet
 8. Lära sig något nytt

Kollegorna

Det är när vi träffar på andra människor och blir sedda och bekräftade som vi känner mening med livet. Därför är det inte så konstigt att det är just kollegorna som står högst på listan hos många medarbetare runt om i världen när det kommer till vad som ger dig arbetsglädje.

Vad vore arbetet utan kollegorna?

Det är dessa människor vi bollar idéer med och skrattar med, äter med och fikar med. Det är kollegorna som lyfter oss när vi känner oss nere och som vi kan gnälla hos när vi känner oss orättvist behandlade. Det är alla medarbetare tillsammans som skapar atmosfären i en organisation.

Många gånger är det kollegorna som är anledningen till att vi över huvud taget går till arbetet.

Ibland har vi nämligen oturen att ha hamnat på en arbetsplats som inte uppfyller alla behov en individ kan ha i yrkeslivet, och då blir det viktigt med bra kollegor som får dig att orka med dagarna och de kanske ibland ganska monotona arbetsuppgifterna.

Nöjda mottagare

Många gånger handlar arbetsglädje om att känna att det arbete du utför gör skillnad. Kanske har du ett yrke inom sjukvården, resebranschen, utbildning eller försäljning till exempel.

Din arbetsglädje kommer sig då av att du får bekräftelse på att det du gör är viktigt för någon annan och kan påverka den individen på ett positivt sätt. Du får så att säga ett kvitto på att det du gör bidrar till någon annans lycka eller välmående.

Detta skapar en spiral av positivitet för din yrkesroll och arbetsglädjen ökar på grund av at du har ett meningsfullt yrke.

Uppskattning och feedback

Positiv feedback är något som är otroligt viktigt för arbetsglädjen för de flesta människor.

Du behöver helt enkelt höra att du gör ett bra arbete, annars tappar du motivationen.

Positiv feedback kan och bör vara väldigt direkt och i stunden. Det kan handla om exempelvis ett svar på ett mejl där din medarbetare skriver att du gjort något bra. Denna uppskattning i vardagen är något som kan öka arbetsglädjen betydligt och som leder till både bättre resultat i framtiden samt en bra atmosfär på arbetsplatsen.

Läs mer om hur man kan ge feedback längre ned i artikeln.

Att se resultat

Att få avslut och känna att man har nått ett visst mål kan vara otroligt viktigt för en individs motivation, självkänsla och därmed arbetsglädje.

När man avklarat ett mål har man anledning att fira och kan sedan ta tag i nästa utmaning med ny energi. När man har ett arbete där man aldrig någonsin får känna avslut brukar arbetsglädjen sjunka.

Det blir bara som ett hamsterhjul som aldrig slutar snurra och som aldrig uppnår något tydligt resultat. För många kan detta upplevas som frustrerande och tråkigt.

Utmaningar

Alla behöver vi ibland en morot i livet för att orka fortsätta. En utmaning kan vara en sådan morot som håller en individs nyfikenhet och arbetsglädje vid liv.

Stiltje är aldrig bra och en utmaning kan verkligen dra igång dig och få dig att se framåt.

Humor och skratt

En arbetsplats måste ha en dos a humor och skratt. Utan detta får man ingen avslappning eller avbrott från vardagen.

Att ha roligt tillsammans är enormt viktigt för arbetsglädjen. Det handlar om att bjuda på sig själv och att bidra med en positiv stämning till hela arbetsplatsen.

Många nämner ofta denna punkt lite senare när man tagit upp alla andra viktiga faktorer för arbetsglädje. Men egentligen är detta en av de punkter som är viktigast för att det skall spridas en positiv energi på arbetsplatsen.

Meningsfullhet

De allra flesta människor vill känna att de har ett meningsfullt yrke.

Det hela hänger ihop med positivismen. Har du ett yrke som känns meningslöst har du ingen anledning att känna arbetsglädje. Därför är meningsfullheten så viktig i detta avseende.

Ibland är dock meningsfullheten något som kommer som en självklarhet då själva yrket i sig är så inriktat på att hjälpa andra. Du funderar då alltså inte över om det du gör är meningsfullt eller inte, det är bara en känsla du har som är positiv och som man kan kalla arbetsglädje.

Lära sig något nytt

Att ha möjligheten till att utvecklas inom sitt yrke eller på sin arbetsplats kan också vara en viktig faktor för arbetsglädjen. Många anser att när de får utveckla sig och lära sig nya saker ökar denna.

Denna punkt hör egentligen ihop med utmaningar och meningsfullhet. När man lär sig nya saker känner man meningsfullhet och när du får möjligheten att utmana dig själv kommer du med största sannolikhet att känna arbetsglädje.

Effekter av ökad Arbetsglädje

De allra viktigaste effekterna av arbetsglädje är faktiskt den effektivitet som följer i dess spår. När alla individer på en arbetsplats känner arbetsglädje kommer detta att visa på många områden.

Bland annat kommer sjukskrivningarna att minska, vi håller oss mer friska, trivseln ökar, och resultaten blir bättre eftersom vi tycker om att vara på jobbet och verkligen engagerar oss i våra uppgifter.

Glädje leder till ökad effektivitet och detta kommer bara att påverka organisationen positivt.

Andra effekter av en ökad arbetsglädje kan vara att ansvarstagandet ökar, samarbeten bli smidigare och lättare. Medarbetarna blir mer engagerade och kommunikationen blir mer konstruktiv och effektiv.

Men framför allt blir personalen friskare och mår bättre och fler initiativ tas till utveckling och förbättring.

Hur man ger upplyftande feedback

Eftersom positiv feedback är så viktigt för arbetsglädjen kommer vi här att gå igenom de punkter som är viktiga att tänka på när det kommer till feedback och återkoppling av olika slag.

Det som får de flesta medarbetare att bli motiverade och känna glädje på jobbet är när någon påpekar att du gjort ett bra arbete eller hanterat en situation på ett bra sätt. När man får uppskattning blir man självklart glad och känner att det man gör spelar roll och att någon också har noterat hur viktiga mina insatser är. Man blir då sugen på att visa upp mer av sig själv och sina kompetenser och arbetsglädjen växer.

Positiv feedback skall ges ofta och mycket. Negativ feedback kan man lägga åt sidan om det inte handlar om något som kan skapa stora problem för gruppen eller organisationen. Detta beror på att vi människor har en tendens till att endast fokusera på det negativa som sagts, och inte på alla de positiva saker man har tagit upp. Även om dessa är betydligt fler än de negativa. Den positiva feedbacken är dock något som endast kan ge positiva effekter på en individ.

Feedback via e-mejl bör alltid vara positiv, och konstruktiv/negativ feedback måste man ta enskilt med den individ det gäller.

Hur kan jag bidra med Arbetsglädje?

Vad kan du då själv göra för att bidra med en positiv stämning och för att öka dina kollegors arbetsglädje?

Det handlar om att utgå från dig själv. Du måste vara en bra förebild och föregå med gott exempel på arbetsplatsen. Du kan fundera över vad som ger dig arbetsglädje och sedan utgå ifrån detta. Något som definitivt inte kommer att skapa arbetsglädje hos dina medarbetare är att ha en negativ inställning till arbetet.

Detta smittar av sig mycket mer än vad en positiv inställning kan göra. Därför är det viktigt att helt undvika detta och inte dra ner sina kollegor i en negativ spiral. Försök att hitta saker som är positiva med ditt jobb och fokusera på dessa.

Om du anser att stämningen på arbetsplatsen är dålig eller att något inte fungerar som det ska kan du själv ta tag i saken. Ta ditt personliga ansvar och istället för att sitta och klaga lägga energi på det som faktiskt går att påverka.

Fundera heller inte över allt som inte har åstadkommits utan på det som du/ni har hunnit med. Det är även viktigt att föra en dialog kring arbetsmiljö med alla medarbetare och chefer på arbetsplatsen. Arbeta tillsammans för att nå de kriterier som krävs för att arbetsglädjen skall infinna sig.

Teambuilding och att stärka relationer

Eftersom många människor anser att kollegorna är en av de viktigaste faktorerna när det kommer till arbetsglädje, ska vi titta lite på hur man kan stärka dessa relationer man har på arbetet.

En vanlig metod för att stärka en grupps samhörighet är att anordna någon form av teambuilding. Men vad är då teambuilding? Det kan handla både om att bara träffas och umgås under mer avslappnade former så som över en fika eller lunch, men även om att utföra gruppövningar som är tänkta att stärka vissa egenskaper inom gruppen. Exempelvis finns det övningar för om man har samarbetssvårigheter eller inte litar på varandra och så vidare.

Teambuilding kan man ägna sig åt spontant men man kan även hyra in andra företag som endast arbetar med detta och som kan anordna en hel dag eller flera med bara sådant innehåll.

Den nya generationen kräver mer

För över 50 år sedan kanske man inte talade eller tänkte så mycket på arbetsglädje som man gör idag.

I takt med att den nya generationen har vuxit upp och kommit ut i arbetslivet så har även kraven förändrats, de har höjts. Den nya generationen vill trivas och ha roligt på jobbet, speciellt om arbetsgivaren inte kan konkurrera med andra faktorer så som lön exempelvis.

Detta betyder dock inte att de som jobbade för 50 år sedan inte ville ha roligt och trivas på jobbet. Men det fanns en annan världsbild på den tiden, andra normer och förväntningar på livet. Jobbet hade man för att överleva och för att ha råd att ha mat på bordet och tak över huvudet.

Förr i tiden var man kanske bara tacksam att man hade ett jobb att gå till på morgonen. Idag är kraven betydligt större och den generation som nu är ute i arbetslivet vill ha ett arbete som är både roligt, meningsfullt och som ger en bra lön. Detta anser många unga idag är ett måste för att de ska acceptera ett jobberbjudande.

Ett jobb är så mycket mer än en inkomst idag, det kan vara en hel livsstil lite beroende på val av yrke och sammanhang. Det som många arbetsgivare behöver inse är att om medarbetarna känner arbetsglädje kommer även resultaten och effektiviteten att förbättras i verksamheten. Alltså tjänar hela organisationen på att bidra med verktyg som kan hjälpa till att öka arbetsglädjen.

Ledarskap som främjar Arbetsglädje

Det finns olika sätt att styra en verksamhet eller organisation, och därmed även olika former av ledarskap. Vissa typer av ledarskap har visat sig ha mer positiv effekt på arbetskraften är vissa andra.

Om vi börjar med det auktoritära ledarskapet så innebär detta att ledaren tar alla beslut utan råd från andra. Ledaren pekar med hela handen och talar om vad som skall göras, hur och när. Detta sätt att leda gör ofta att medarbetarna tappar motivationen och därmed även arbetsglädjen.

Om vi där emot tittar på det demokratiska, empatiska och coachande ledarskapet, är dessa betydligt bättre alternativ.

Det demokratiska sättet att leda handlar om att inkludera alla medarbetare i beslutsfattandet och detta leder till ökat inflytande som leder till ökad motivation, som leder till ökad arbetsglädje.

Det empatiska ledarskapet innebär att ledaren är väldigt lyhörd och förstående. Man lyssnar aktivt och arbetar mycket med medkänsla och empati.

Det coachande ledarskapet handlar om att stötta och hjälpa sina medarbetare utan att tala om exakt vad de ska göra. Medarbetaren sitter själv på svaren men coachen lockar fram dessa ur individen i fråga, och finns med som en stöttepelare och bollplank längs vägen.

Sammanfattning

Det är många faktorer som spelar in när det kommer till att skapa och uppleva arbetsglädje på sin arbetsplats. När man väl uppnår en hög trivsel på sitt arbete ökar effektiviteten och hela organisationen kommer att må bra av att medarbetarna mår bra och är glada.

Det finns dock några punkter som ofta tas upp när det handlar om vad som kan skänka en individ arbetsglädje:

 1. Arbetskamraterna
 2. Nöjda mottagare
 3. Uppskattning
 4. Att bli klar – att se resultat
 5. Utmaningar
 6. Humor och skratt
 7. Meningsfullhet
 8. Lära sig något nytt

Grunden till arbetsglädjen är alltså att det är viktigt att ha kollegor man trivs med och där samarbetet flyter på smärtfritt. Men det är också viktigt att känna att det arbete man utför är meningsfullt och ger ett värde för någon annan. Men en av de allra viktigaste faktorerna för att skapa arbetsglädje är trots allt den positiva feedbacken.

Feedbacken är A och O när det kommer till att motivera sina medarbetare, så utan den blir det alltså inte mycket arbetsglädje. Man ska heller inte glömma att kul och skratta med sina medarbetare, vilket också är viktigt för välmående och trivsel.

Effekterna av en organisation som har medarbetare med hög arbetsglädje blir att effektiviteten ökar markant och resultaten blir även bättre. Andra effekter av en ökad arbetsglädje kan vara att ansvarstagandet ökar, samarbeten bli smidigare och lättare.

Teambuilding är något som kan vara upplyftande och föra en grupp närmare varandra. Under teambuilding får man chansen att umgås och ibland även utföra vissa övningar tillsammans som gör att man får en bättre samarbetsförmåga exempelvis. Arbetsglädjen gynnas av att av att medarbetarna kommer närmare varandra.

Den nya generationen arbetare kräver dock mycket mer av sina arbetsgivare. De vill ha roligt på jobbet och detta är ett krav. Till skillnad från för över 50 år sedan då man endast gick till jobbet för att ha råd med mat och tak över huvudet.

Det finns också vissa typer av ledarskap som främjar arbetsglädjen mer än andra. Det auktoritära ledarskapet är inte något som uppmuntrar medarbetarna, utan då är det snarare det demokratiska ledarskapet som banar vägen för arbetsglädjen. När man får vara med och bestämma och när man känner att man har inflytande skapas motivation och en glädje som är förknippat med arbetet.