Bra ledarskap

by Pär Svensson | Last Updated: 16 februari, 2019

Bra ledarskap

Ett bra ledarskap innefattar många olika aspekter och egenskaper som tillsammans bildar en bra helhet.

Att leda en grupp individer på en arbetsplats exempelvis är en svår uppgift, men det som utmärker en bra ledare är att personen i fråga har förmågan att se sina medarbetare som individer.

Det handlar även mycket om att inte styra med järnhand utan mer om att leda vägen och att inspirera till framgång.

Vad är Bra Ledarskap?

Det finns bra ledare och det finns mindre bra ledare, de som utmärker sig mest är nog tyvärr de sämre. Detta beror på att man uppmärksammar negativitet i betydligt större utsträckning än vad man uppmärksammar saker och ting som är bra och som fungerar. En dålig ledare som exempelvis är passiv eller nedtryckande kan skapa stora problem inom en organisation, medan en riktigt bra ledare kan göra underverk.

När ledarskapet är stabilt, kompetent, inspirerande och ärligt kommer alla medarbetare att känna sig motiverade att gå till arbetet och utföra sina arbetsuppgifter med glädje. Det goda ledarskapet skapar även en form av lojalitet mellan arbetare och chef som är mycket viktigt och som bidrar till verksamhetens stabilitet.

Men det finns några punkter som alltid måste finnas med i ett bra ledarskap.

Positiv attityd

Att vara positiv i sitt förhållningssätt är något som är otroligt viktigt när man har en ledande roll. Om du är negativ i ditt sätt att vara kommer detta att smitta av sig på dina medarbetare och leda till negativ stress. Detta handlar inte alls om att du måste gå runt och le hela dagarna, utan det handlar om ditt sätt att förhålla dig till konflikthantering, problem och svåra situationer. Om du väljer att se saker och ting ur ett positivt perspektiv kommer du ha lättare för att hitta lösningar som fungerar. Din positiva anda kommer dessutom att sprida sig till dina medarbetare vilket i sin tur skapar ett bra företagsklimat i stort.

Kommunikation

För att bli en bra ledare är det viktigt att kommunicera mycket och på rätt sätt. Medarbetarna måste förstå vad det är de ska göra och hur de ska utföra sitt arbete. Kommunikationen måste vara tydlig för att alla medarbetare ska förstå vad som förväntas av dem. Men kommunikation handlar även om att lyssna, om du inte lyssnar på dina anställda kommer de inte att få förtroende för dig som leder och de kommer inte att känna sig hörda. Detta leder ofta till att motivationen sjunker snabbt hos en individ. Här handlar det om aktivt lyssnande och inte om att låtsas lyssna medan du egentligen tänker på annat.

Aktivt lyssnande

Aktivt lyssnande handlar både om att lyssna och om att kommunicera vid rätt tillfälle. Detta går ut på att se och höra en annan individ och att inte få det hela att handla om dig själv. Man måste ha en känsla för tajming och hur man ska levererar ett budskap. Du måste även komma ihåg att bara för att något är viktigt eller relevant för dig behöver det inte vara det för den person som du talar med. Du måste förstå vem det är du talar med och lyssna på vad personen har att säga utan att glida iväg i tankarna och börja att fundera på annat under tiden.

När du aktivt lyssnar på någon ska du vara närvarande och samtidigt föra en inre dialog med dig själv kring hur du ska komma med respons och input. Du läser av individens kroppsspråk och intensitet exempelvis, och du går in på djupet samt stämmer av med din motpart att du uppfattat hen rätt.

När du aktivt lyssnar på någon skall du även tänka på ditt kroppsspråk. Beroende på hur du sitter eller står kommer du att uppfattas på olika sätt. Att sitta med armarna i kors och tillbakalutad signalerar att du är nonchalant och kanske inte bryr dig så mycket, men om du sitter rak i ryggen och med båda fötterna på marken samt inga armar i kors, då får man uppfattningen att du är intresserad och engagerad.

Positiv feedback

Alla individer på en arbetsplats eller i en verksamhet är i behov av att få feedback och återkoppling på det arbete man utför. Det är dessutom viktigt med den positiva feedbacken för att motivera dina anställda. Det behövs betydligt mer av positiv feedback än av den negativa. En negativ återkoppling måste alltid vara konstruktiv och skall helst endast ges om det är absolut nödvändigt. Det är nämligen så att risken är större att individen i fråga tar illa vid sig och endast fokuserar på det negativa som sägs, trots att man använder sig av konstruktiv kritik. Därför är det alltid bättre att verkligen lyfta fram det som personen i fråga gör som är positivt, och låta det negativa vara om det inte är så att det påverkar arbetet och organisationen allt för mycket.

Det är viktigt att gå utbildningar i hur du kan och bör arbeta med feedback av olika slag. Många gånger påverkar en positiv feedback prestationen, och resultatet blir mycket bättre för varje individ i fråga. Ju tidigare du inser vikten av återkoppling, desto snabbare kommer organisationen eller verksamheten att växa. När man belyser och återkopplar medarbetares prestationer kommer de se att deras insats gör skillnad, vilket i sig är motiverande för kommande arbete. Man skall dock inte glömma bort att även du som chef behöver få feedback för att växa och få en avstämning på hur ditt arbete fungerar. Denna feedback måste du be om från dina medarbetare och chefer.

Självförtroende

En självsäker person är ofta inspirerande för andra. Därför är det viktigt att som ledare ha ett gott självförtroende och självkänsla. Fundera över vad du har presterat tidigare och var stolt över dig själv som person och chef. Men var även öppen och ödmjuk inför det faktum att även du kan göra fel.

När du känner dig trygg i det du håller på med kommer du automatiskt att utstråla självförtroende och andra människor kommer att vilja bli ledda av dig. Det går inte att som chef utstråla en osäkerhet då detta per automatik kommer att överföras på dina medarbetare som kommer att bli mindre motiverade och osäkra.

Sälj in din vision

Som ledare är din uppgift många gånger att förmedla en vision av något slag till en större eller mindre grupp medarbetare. Om du inte lyckas med att genomföra detta på ett effektivt sätt kommer målsättningen att bli svårare att nå eftersom arbetarna inte förstår innebörden eller hur de ska nå målet i fråga.

Att sälja in en vision handlar om att lära sig förmedla ett budskap på ett intressant, spännande och motiverande sätt. Du ska lyckas med målet att få alla inblandade att dra åt samma håll. Det är viktigt att ledaren i fråga har en entusiasm för uppgiften, och att denna entusiasm smittar av sig på medarbetarna.

Förstå gruppdynamik

Om du skall kunna leda en grupp människor åt samma håll är det av stor vikt att även förstå hur en grupp fungerar och vilka problem som kan uppstå, men även vilka fördelar som finns med grupparbete. Ibland måste du sätta samman flera mindre arbetsgrupper som alla har olika uppgifter och mål i organisationen. När man sätter samman en grupp på det sättet innebär detta att olika personligheter och kompetenser blandas och måste komma överens och kunna samarbeta.

Grupper som sätts samman går oftast igenom olika faser, och det finns flera ganska kända teorier om detta, bland annat FIRO-modellen.

FIRO-modellen

FIRO-modellen togs fram efter Koreakriget av en amerikansk psykolog vid namn William Schutz. Han gjorde denna studie på order av den amerikanska flottan som ville veta varför vissa grupper fungerade bättre än andra, trots att de flesta i grupperna hade liknande kompetens och skicklighet.

Schutz kom fram till att en grupp genomgår tre olika faser under sin livstid. Dessa tre faser kallade han för Tillhöra-fasen, Rollsöknings-fasen och Samhörighets-fasen.

Om man som ledare är medveten om hur alla de olika faserna ser ut, blir det lättare att förutse eventuella problem. Det kan även vara behjälpligt när det kommer till att finna lugn och att sitta still i båten när den gungar fram och tillbaka. Det kommer att bli lättare för dig som chef att få gruppen på rätt spår igen om man har en kunskap om de olika faserna.

Tillhöra-fasen

Gruppen behöver under denna fas lära känna varandra bättre och skapa sig en bild av allas personligheter och kompetenser. Man undviker känsliga områden och går inte i konflikt med någon. Det är mycket som är oklart under den här fasen och den mesta tiden går åt till att lära känna varandra och se hur gruppdynamiken fungerar.

Unden den här tiden kommer gruppen inte att vara speciellt effektiv utan den mesta av tiden går åt till att skapa sig en bild av situationen och hur det kommande arbetet tillsammans kan komma att se ut. Det är inga svåra uppgifter som blir lösta under den här tiden utan gruppen kan endast hantera den dagliga verksamheten och enklare administrativa uppgifter. För att man ska kunna gå vidare till de svårare uppgifterna måste alla först ha hittat sin plats i gruppen, och alla måste vara säkra på att de vill vara en del av detta.

Rollsöknings-fasen

Nu gäller det för gruppen att se till att alla får en roll som passar till varje individs kapacitet och kompetens.

Det är ganska vanligt att det uppstår konflikter i den här fasen. Några individer slåss om vem som ska ha den högsta rollen i gruppen, några har inget intresse av detta. Gruppen måste här komma överens om vem eller vilka som ska ha mest att säga till om vem som kanske inte ska höras lika mycket. Det är mycket viktigt att hela gruppen godkänner dynamiken som har bildats innan man kan gå vidare.

Samhörighets-fasen

Anledningen till att grupparbete existerar är på grund av att det behövs. Annars skulle dessa uppgifter förläggas till enskilda individer. I Samhörighets-fasen har gruppen kommit varandra närmre och lärt sig att samarbeta mycket bättre. Alla arbetar nu gemensamt mot ett och samma mål och man utnyttjar varandras expertis och kompetens på rätt sätt. Det finns ingen anledning till maktkamper utan alla känner sig trygga i sina roller och med gruppens dynamik.

En känsla av tillfredsställelse, samhörighet och glädje infinner sig när man lyckas att lösa svåra uppgifter tillsammans med framgång. Gruppens samarbete har lett till framgång för organisationen och det finns anledning till att fira detta.

Beslutsfattning och delegering

Som ledare måste du kunna fatta bra beslut samt delegera arbetsuppgifter till rätt person. Detta handlar mycket om att prioritera rätt och att skapa sig en bra uppfattning om vilka kompetenser som finns inom organisationen. När du vet detta kan du även ta bra beslut när det gäller delegering och att välja rätt person på rätt plats.

Du ska inte vara rädd för att ta beslut, det är en stor del av arbetet för en ledare. Det handlar om att pröva sig fram till olika lösningar och att vara tålmodig för att ge saker och ting en chans. En bra ledare är trygg i sitt beslutsfattande och har en bra uppfattning om hur organisationen ser ut.

Tillhandahåll teambuilding

När det kommer till grupparbete och att arbeta i olika team kan det krävas aktiviteter som för gruppen närmare varandra. Det är din uppgift som en god ledare att se till att teambuilding tillhandahålls inom organisationen. Om det är aktuellt med grupparbete kan det vara av stor vikt att lära sig samarbeta med andra människor som man kanske aldrig träffat, eller som man inte umgås med normalt på sin arbetsplats.

Under en teambuilding får man öva på att samarbeta och att lära känna varandra lite bättre. Detta är mycket viktigt när det sedan blir skarpt läge och arbete skall bli gjort. Eftersom alla i gruppen har samma målsättning måste man lära sig att nyttja varandras styrkor, och även att vara medveten om varandras svagheter. Detta kan även ge dig som chef värdefull information om dina medarbetare och deras kompetenser och egenskaper.

Coaching

Stöttning och coaching i arbetet är mycket viktigt för att en medarbetare skall kunna växa och känna att det finns stöd inom organisationen. Ibland behöver man en knuff i ryggen och lite konstruktiva tips och råd på hur vissa situationer eller uppgifter kan lösas. Det behöver inte betyda att personen i fråga måste använda sig av råden, men det är mycket värdefullt med en ledare som har den egenskapen av att kunna coacha sina medarbetare till framgång.

Ibland kanske man kör fast på en punkt och inte kommer vidare, då behöver vi att någon med mer erfarenhet och ett annat perspektiv kommer in i bilden och hjälper oss att komma vidare mot målet. Som ledare måste du alltid behålla din positiva attityd och vilja hjälpa till. Tillsammans kan chef och medarbetare hitta lösningar för att arbetet skall flyta på igen och kanske med bättre resultat. Huvudsaken är att de anställda känner att det finns stöd och kompetens att vända sig till när det känns tufft.

Sammanfattning

Att vara en god ledare innefattar många olika områden som skall uppfyllas. Bland annat måste du kunna kommunicera på ett bra sätt, vara tydlig och inspirerande. Du måste lära dig att förstå dina medarbetares kompetenser och personligheter samt hur du hanterar svåra situationer så som konflikter och liknande.

Ett bra ledarskap handlar om en positiv attityd och att aktivt lyssna på dina medarbetare. Det aktiva lyssnandet handlar om inte lyssna bara för lyssnandets skull. Du som chef ska lyssna engagerat samtidigt som du inom dig själv funderar över hur du ska bemöta det som sägs på ett bra sätt. Tänk även på hur du själv uppfattas när du väl lyssnar, det handlar mycket om ditt kroppsspråk och hur du sitter eller står. Armarna i kors exempelvis signalerar att du inte är intresserad.

Positivitet

En bra ledare är en person som kan vara positiv i de mest svåra av situationer. Det gäller att kunna se det ljusa i det mörka om man vill hitta lösningar på svåra problem. Negativitet smittar dessutom av sig betydligt mer än vad positivitet gör, därför är det viktigt att försöka hålla sig borta från det negativa för att inte påverka övriga medarbetare och dra ner deras motivation och inspiration.

Feedback

Den positiva feedbacken är otroligt viktig för en medarbetares prestation och resultat. Den positiva feedbacken bör även nästan alltid ersätta den negativa. Negativ återkoppling måste alltid vara konstruktiv men bör helst undvikas om det inte är så att personen i frågas agerande bidrar till ett problem som påverkar hela organisationen eller en del av den.

Kommunikation

Kommunikationen mellan en bra ledare och hens medarbetare måste alltid vara tydlig och frekvent. Det är viktigt att alla inblandade förstår vad som förväntas av dem och vad visionen är. Kommunikationen handlar dock minst lika mycket om att lyssna och det är där det aktiva lyssnandet kommer in i bilden. Öppenhet och ärlighet inom en organisation är enormt viktigt för att företagsklimatet skall uppnå sin fulla potential och för att arbetsmiljön skall bidra till motivation och entusiasm.