Medarbetarskap

by Pär Svensson | Last Updated: 28 januari, 2019

Medarbetarskap

För att en arbetsplats ska fungera väl och utvecklas i en positiv riktning krävs ett gott medarbetarskap.

Detta är något som varje medarbetare och individ har ett personligt ansvar för inom organisationen.

När relationerna är goda och där alla ställer upp för varandra blir arbetsklimatet mycket roligare och resultatet bättre.

Samtidigt får man nöjda medarbetare som känner att de får stöd och positiv feedback från både ledning och övriga medarbetare.

En framgångsrik organisation kräver att alla tar sitt ansvar gentemot gruppen, även kallat medarbetarskap.

Vad är Medarbetarskap?

Medarbetarskap handlar om att vårda de relationer man har med exempelvis kollegor, chefer och kunder.

Det goda medarbetarskapet handlar om att du gör vad du kan för att dessa relationer skall bli så goda som möjligt.

Du tar ditt ansvar och övriga tar sitt.

Men det måste även finnas de rätta förutsättningarna för att varje medarbetare ska kunna ta sitt ansvar. Om arbetsmiljön och ledningen inte fungerar blir det i sin tur mycket svårt för varje individ att komma till sin fulla potential, och att bidra på bästa sätt efter bästa förmåga.

Medarbetarskap innebär att varje individ bidrar till arbetsglädje och motivation. Man samarbetar, kommunicerar och lär sig att hantera stress på ett effektivt sätt.

Medarbetarskapet innefattar ett ansvar för att medverka till att skapa samhörighet – samhörighet med kollegor och andra verksamheter – att visa omsorg, respekt och lojalitet samt att bidra till egen och andras arbetsglädje.

Det finns några aspekter inom medarbetarskapet som är värda att nämna och som har med ämnet att göra både från ledarens sida men även från varje medarbetares sida. Hållbarhet, motivation, feedback, kommunikation, samspel, konflikter, karriär, självkännedom.

Hållbarhet

Ett hållbart ledarskap leder även till ett hållbart medarbetarskap.

När ledarskapet visar att det kan hantera olika typer av situationer förs detta vidare ut i organisationen till medarbetarna.

Dessa individer får i sin tur ett positivt och bra arbetsklimat och arbetsmiljö. Detta är ett måste för att det hållbara medarbetarskapet skall främjas.

När verktygen finns för att vara delaktig och engagerad på sin arbetsplats skapas grunden för det goda och hållbara medarbetarskapet.

Motivation

Förmågan att motivera varandra är enormt viktig för medarbetarskapet.

Det är ur riktigt bra teamwork som de bästa resultaten skapas.

När det gäller motivation handlar det om att bibehålla ett positivt arbetsklimat som innehåller utmaningar, samarbete, positiv feedback och realistiska målsättningar.

Men motivation kan även handla om att ledningen måste göra sitt för att säkra att medarbetarna har vad de behöver för att kunna vara goda medarbetare som har möjligheter att utvecklas tillsammans.

Nöjda och glada medarbetare skapar goda resultat och främjar medarbetarskapet.

Feedback

Att ge och få feedback är något som är väsentligt när det gäller att skapa ett bra medarbetarskap.

Vare sig det gäller chef till medarbetare eller medarbetare till medarbetare.

Tonvikten bör ligga på den positiva feedbacken som bidrar till att alla individer på arbetsplatsen växer, utvecklas och mår bra.

Det är viktigt på en arbetsplats att ge sina kollegor positiv uppskattning och feedback på det dagliga arbetet.

Detta skapar motiverade och engagerade medarbetare som i sin tur vill svara med samma positiva attityd.

Arbetsmiljön blir behaglig och alla medarbetare känner sig behövda och uppskattade. Samtidigt kommer organisationens målsättningar att nås på grund av att samarbetet inom organisationen fungerar så pass bra när alla trivs i sina roller.

Kommunikation

Utan bra kommunikation faller ett samarbete i rask takt. Det är viktigt att fundera över hur man kommunicerar och om man kommunicerar över huvud taget?

Kommunikationen är viktig eftersom det är när vi kommunicerar med varandra som vi lär känna varandra bättre.

Det är då vi skapar oss en uppfattning om varandras styrkor och svagheter, och eftersom vi måste ha den informationen när det gäller till grupp- och samarbete får vi inte glömma att kommunicera.

Som chef och ledare är det dessutom viktigt att vara tydlig i sin kommunikation.

Alla medarbetare måste förstå vad som skall göras och hur.

Ledaren måste vara öppen och ärlig för att det ska vara ett bra medarbetarskap gentemot de anställda.

Den öppna och ärliga kommunikationen kommer att leda till att alla medarbetare känner sig inkluderade och behandlade med respekt.

Samspel

Samspelet mellan alla medarbetare är avgörande för organisationens resultat.

När samspelet mellan alla olika individer fungerar friktionsfritt har man hittat nyckeln till det goda medarbetarskapet.

Man måste alltså lära sig att vara lite följsam och en del av teamet som stöttar, och som förstår sina medarbetares behov och sätt att tänka.

När samspelet är på en hög nivå blir samarbetet mycket effektivt. Arbetet flyter på eftersom ingen tid behöver läggas på att hantera missförstånd eller olika tankesätt, man känner varandra.

Detta samspel kan ta lite tid innan man uppnår inom en grupp, speciellt om gruppen splittras och nya anställda helt plötsligt ska bli en del av gruppen.

Det tar tid att lära känna nya människor och den tiden måste finnas om medarbetarskapet skall fungera och nå sin fulla potential.

Konflikter

Hur man väljer att hantera konflikter medarbetare emellan visar om medarbetarskapet är bra eller dåligt.

Något som kan vara mycket skadligt för en verksamhet är när det bildas grupperingar och utfrysningar på en arbetsplats.

Detta skapar ett mycket negativt arbetsklimat och resultaten kommer att påverkas under sådana omständigheter.

Konflikter måste hanteras på ett sätt som gör att ingen känner sig attackerad eller orättvist behandlad.

Om en konflikt inte hanteras korrekt kan detta leda till stora problem i det dagliga arbetet och svårigheter att uppnå målen.

Medarbetare kommer att må dåligt och prestera där efter.

Som medarbetare kan man göra mycket för att inte bidra till negativa mönster eller utfrysning. Kom ihåg att alla är olika och kanske ser situationen ur en annan synvinkel.

Var öppen och inkluderande med alla, välj inte sida utan försök att vara neutral samtidigt som ni alla försöker hitta en lösning på problemet.

Det är minst lika viktigt att ledaren i organisationen har förstått vikten av att hantera konflikter på ett bra sätt.

Detta innefattar att vara proaktiv och alert på situationer som har potential till att eskalera och i värsta fall spåra ur. När ledarskapet brister växer risken att konflikter får gro och till sist påverka prestationer och resultat.

Ett bra medarbetarskap mellan chef och underordnad bör bland annat innehålla en effektiv och rättvis konflikthantering.

SCARF-modellen

För att det ska bli lättare att ta sig an sitt medarbetarskap kan det vara bra att skaffa sig lite kunskap om hur vi människor agerar i olika situationer.

En modell för detta kallas för SCARF-modellen och den är uppdelad i fem olika delar. SCARF står alltså för

 • Status
 • Certainty
 • Autonomy
 • Relatedness
 • Fairness

Många av våra reaktioner och beteenden härstammar från flera tusen år tillbaka vilket är väldigt intressant. Dock appliceras våra beteenden idag på annat än farliga djur på savannen.

Status

Status handlar om hur vi uppfattar vår plats i gruppen och hur vi ser på det faktum att platsen kan hotas. Genom urminnestider har det varit så att en hög status inom gruppen har lett till en trygg plats i gruppen.

Exempel på saker som utmanar vår status är:

 • En kollega ifrågasätter det du säger på mötet.
 • Chefen kritiserar dig inför de andra i gruppen.
 • Din grupp fick en lägre lönepott än de andra avdelningarna.
 • En kollega hälsar inte på dig i korridoren.

Certainty

Certainty handlar om mönster och de mönster vi hela tiden söker i vår vardag. Detta har följt med oss sedan vi levde på savannen och ständigt upplevde olika former av hot eller avvikelser.

Tydligheten är viktig för oss människor, vi söker efter detta och kräver det för att fungera. Vi behöver alltså vissheten hela tiden, varje sekund annars kan vi inte gå vidare och bibehålla balansen.

Exempel på saker som hotar vår visshet är:

 • Några avdelningar på företaget ska flytta. Men vi vet inte vilka som ska flytta och vi vet inte när.
 • Vi får veta hur den förestående omorganisationen kommer att påverka oss.
 • Mejlet från chefen var väldigt sakligt, beror det på att hen inte tycker att jag gör ett bra jobb?

Autonomy

Autonomy handlar om viljan att själv kontrollera det som händer. Autonomy är också kopplat till savannen och överlevnad. Om vi befinner oss i en farlig situation ska vi agera snabbt för att sätta oss själva i säkerhet. Om vi befinner oss i ett hjälplöst tillstånd och inte kan bestämma själva triggas hotresponsen.

Exempel på saker som hotar vår autonomi är:

 • Företaget inför stämpelklocka.
 • Chefen detaljstyr ditt arbete och vill kontrollera allt.
 • Någon häller mjölk och socker i ditt kaffe utan att fråga.

Relatedness

Relatedness handlar om hur vi relaterar till varandra.

Vi människor vill gärna på ett eller annat sätt känna samhörighet och tillhörighet med andra människor för att må bra. Vi vill gärna kunna andas ut och lita på gruppen och inte känna stress för att relationerna måste stämmas av hela tiden.

Rent evolutionärt har vi haft nytta även av detta då vår art alltid främjats av att vi lever i grupp. Hot kan upplevas då vi känner att vi sticker ut för mycket i gruppen eller om man inte känner uppskattning.

Exempel på saker som hotar vår relatedness är:

 • Kollegorna gick i väg på lunch utan att fråga om du ville följa med.
 • Du är den enda som inte hade med inneskor till festen.
 • Dina nya kollegor har internskämt som du inte hänger med på.

Fairness

Fairness handlar om hur du blir behandlad och om du upplever detta vara rättvist. Här handlar det om att behålla balansen i gruppen där alla ska känna sig rättvist behandlade och respekterade. Rätt ska vara rätt helt enkelt.

Exempel på saker som hotar vår upplevelse av rättvisa:

 • Kollegan fick en bättre parkeringsplats eller en bättre arbetsstol än du.
 • Någon som har en motsvarande tjänst på samma eller ett annat företag har högre lön än du.
 • Personalen på inköpsavdelningen länsar alltid fruktkorgen innan någon annan får chansen.

Teambuilding

Förutsättningen för det goda medarbetarskapet är som tidigare nämnt att man lär känna varandra bättre.

Under det dagliga arbetet är det inte alltid så att det finns tid till att gå djupare in på varandras egenskaper eller hinna prata fritid under en fikarast.

Men oavsett om den tiden finns eller inte behövs det alltid någon form av teambuilding för att stärka banden inom gruppen och därmed även medarbetarskapet.

Teambuilding innebär att man gör olika övningar eller aktiviteter tillsammans för att träna på samarbete eller förtroende och andra delar som man kan behöva öva på. Grunden i det hela handlar dock främst om att stärka banden inom gruppen under mer avslappnade former.

Man kan själv som chef anordna olika former av teambuilding med sina medarbetare, men det finns även företag som arbetar bara med teambuilding. När du anlitar en sådan firma kommer de att anordna och sköta allt under mer professionella former.

Gruppdynamik

När du blir placerad i en grupp med människor du inte känner är det inte lätt att samarbeta.

Gruppdynamiken är viktig för att arbetet ska löpa på utan allt för stora problem och konflikter. Utan bra dynamik bland medarbetarna finns heller troligen inget bra medarbetarskap.

Det finns olika sätt var på man kan arbeta med gruppdynamiken och många gånger handlar det om att skapa tid för teambuilding som tidigare nämnt.

En grupp går dessutom oftast igenom ett visst antal faser där beteenden ser olika ut. Men när man passerat alla dessa faser och fortfarande håller ihop gruppen och arbetar bra, då har man kommit ut på andra sidan.

Medarbetarskapet är alltså beroende av hur gruppdynamiken ser ut, och just därför är det så viktigt att ledningen förstår vikten av detta och ger de verktyg och fortbildning som krävs för att stärka medarbetarnas grupptillhörigheter.

 

Aktivt medarbetarskap

I likhet med ledarskapet och det aktiva lyssnandet gäller samma principer för att utveckla medarbetarskapet till ett aktivt moment inom verksamheten.

Ett aktivt medarbetarskap innebär att gemensamt få sina anställda att förstå sina roller och ansvarsområden för att på detta sätt bidra till en sund arbetsmiljö. Alla måste aktivt delta och vara engagerade om det ska räknas som ett aktivt medarbetarskap.

Det aktiva lyssnandet handlar om att visa att du är intresserad och att du tar ett steg tillbaka för att ge din kollega plats och din uppmärksamhet.

Samma sak gäller inom det aktiva medarbetarskapet. Visa att du är intresserad av att vara en del av gruppen och att du har en vilja att stödja dina kollegor i det dagliga arbetet.

Sammanfattning

Ett framgångsrikt företag eller organisation behöver ta ansvar för sina anställda. På samma sätt måste de anställda ta ansvar för sig själva och för sina roller inom verksamheten. Detta kallas för medarbetarskap och är nästintill alltid avgörande för verksamhetens utveckling och dess arbetsklimat.

Medarbetaeskap består av att bland annat vårda de relationer som finns på arbetsplatsen, gentemot kollegor och ledning. Samarbete och kommunikation är viktiga element inom ämnet och förmågan att hantera stress.

För att medarbetarskap ska fungera måste alla inom verksamheten bidra med arbetsmoral och motivation och genom att sträva och bidra med samhörighet.

Dessa aspekter inom benämningen Medarbetarskap är viktiga och bör följas både från de anställdas sida samt från ledningen:

 • Hållbarhet
 • Motivation
 • Feedback
 • Kommunikation
 • Samspel
 • Konflikter
 • Karriär

Dessa punkter samverkar med varandra från båda håll, från ledning och de anställda. Ett hållbart ledande bidrar till ett hållbart medarbetskap, och en ledning som motiverar och inspirerar får oftast anställda som agerar på samma sätt.

Det är lättare att sprida motivation och arbets glädje när man själv känner sig motiverad och glad. Både ledning och anställda behöver få feedback på arbetet de utför, inte minst för att känna sig uppskattade men även för att samtidigt ta till sig råd och tips för framtiden.

Kommunikationen bör alltid vara rak, öppen och tydlig på arbetsplatsen, i båda riktningar.

Samspel mellan de anställda och även mellan dessa och ledningen är oerhört viktig för framgång och utveckling. Samspel är något som även är väldigt viktig inom gruppsättning och teambuilding. Hantering av konflikter är nästa viktiga punkt som påverkar verksamheten ur många synvinklar.

SCARF-modellen

SCARF står för Status, Certainty, Autonomy, Relatedness och Fairness och är modell framtagen för att lättare förstå och hantera reaktioner och agerande i olika situationer. Dessa står för var vi placerar oss, vilka mönster vi strävar efter, viljan att kontrollera det som sker, hur vi relaterar till varandra samt hur vi behandlas och våra känslor kring detta.

Teambuilding, Gruppdynamik och Aktivt medarbetarskap

Teambuilding handlar om att stärka relationerna på företaget. Detta kan ske internt eller via andra företag som arbetar med detta. Inom teambuilding används olika aktiviteter och övningar för att skapa mer förtroende under avslappnade former.

När en grupp sätts ihop för att arbeta tillsammans är det viktigt att gruppdynamiken fungerar friktionsfritt. Att sammansätta en grupp hänger mycket ihop med teambuilding. En grupp går ofta igenom ett flertal faser och rätt kunskap krävs för hantering av dessa.

Ett aktivt medarbetarskap betyder att man tillsammans med alla på arbetsplatsen och får sina medarbetare och anställda att förstå vilka ansvarsområden och roller de har. En sund arbetsmiljö beror mycket på ett aktivt deltagande och engagemang från alla parter.