Vad är Ledarskap

by Pär Svensson | Last Updated: 17 januari, 2019

Vad är ledarskap

Att vara en ledare och att vara chef är två ganska skilda uppgifter.

En chef är någon som fokuserar på resultat och hur man ska nå målet så snabbt och effektivt som möjligt. En chef har vanligen rollen som en kontrollant och övervakare.

En ledare däremot är någon som lyssnar på sina medarbetare och får dem att känna att syftet, målet och även vägen dit är meningsfull.

En ledare fokuserar på vad individerna tänker och känner, samt hur det kan kopplas till arbetsmiljön och arbetet.

I denna artikel går vi igenom och svarar på frågan, Vad är ledarskap?

Vad det innebär att leda

Alla människor behöver bli inspirerade och känna att uppgiften vi ägnar oss åt är meningsfull och intressant.

Vi behöver ha en ledande hand som visar vägen, som kan lyssna och ta in för att sedan komma med konstruktiv kritik eller förstärkande och positiv feedback.

Vi som individer behöver ett ljus att följa i mörkret, som visar vägen på ett bra sätt utan att för den sakens skull peka med hela handen och trampa någon på tårna.

Det är det som kallas för bra ledarskap.

Att leda är att se sina medarbetare och visa dem vägen, med hjälp av inspiration och positivism som smittar av sig på alla involverade.

Men det finns både bra och mindre bra exempel på ledarskap, alla är inte födda till att vara ledare.

För vissa individer faller det sig naturligt, medan det för andra kan det krävas mycket träning och utbildning.

Men i de flesta fall är utbildning något som krävs för att nå den fulla potentialen i sitt ledarskap.

Det som troligen är det mest viktiga är dock intresset för människor och en positiv attityd, samt förmågan att leda utan att vara kontrollerande och för styrande.

 

Vad utmärker en bra ledare?

Det finns som sagt både bra och dåliga ledare, men det som utmärker en bra sådan är exempelvis:

  • en god kommunikativ förmåga
  • att kunna delegera
  • ärlighet
  • självsäkerhet
  • engagemang
  • kreativitet
  • att ha förmågan att inspirera andra människor och att ge positiv/negativ feedback.

 

Kommunikativ förmåga

Att vara ledare innebär alltså att du måste ha förmågan att kommunicera ut den vision som företaget eller som du i ledande position har.

Du som ledare arbetar alltid mot ett större mål och det är mycket viktigt att alla medarbetare är medvetna om detta faktum.

När det finns en vision som alla arbetar för är detta betydligt mer vinstbringande än att arbeta för egen vinning.

Du måste dessutom kunna beskriva de uppgifter som skall utföras, på ett klart och tydligt sätt utan att komplicera saker och ting.

När man informerar korrekt från början minskar riskerna för missförstånd och problem längs vägen, samtidigt som det blir betydligt enklare för de involverade att utföra sitt arbete.

 

Delegera

När du har ansvaret för en grupp eller en hel organisation är det mycket viktigt att du lär dig att delegera arbetsuppgifterna på bästa sätt.

Både för dina medarbetare men även för dig själv som ledare.

Det man måste ha i åtanke är att ju fler arbetsuppgifter du har, desto mer sjunker kvaliteten på arbetet.

Du måste förstå att bra resultat kommer ur ett bra samarbete där man använder de kompetenser som är kompatibla med rätt uppgift.

Sätt rätt person på rätt plats helt enkelt.

 

Ärlighet

Att vara ärlig mot sina medarbetare är väldig viktigt för att dina underordnade skall känna sig trygga med dig och lita på vad du säger.

Det är av stor vikt för organisationens sammanhållning att man är öppen med saker och ting som berör de anställda.

Detta göra att alla medarbetare känner sig sedda, respekterade och dessutom delaktiga i vad som sker.

Om du själv är ärlig kommer du dessutom att uppmuntra dina medarbetare till att vara detsamma, och detta bidrar till ett bättre arbetsklimat inom hela organisationen.

 

Självsäkerhet

Att uppfattas som självsäker och med ödmjuk pondus är alltid bra i en ledande position.

Du ska visa att du kan hantera situationen, inte få panik om siffrorna pekar i fel riktning då och då.

En bra ledare har is i magen och tar inte ut sin oro på de anställda.

Det är du som skall vara den starka när det blåser som värst.

Du skall fortsätta att motivera dina medarbetare till framgång.

Det är också viktigt att du inser att det är din uppgift som ledare att släcka bränder och att hantera knepiga situationer utan att för den sakens skull tappa hoppet, motivationen eller inspirationen.

Motgångar är en del av livet och det är det du ska förmedla även till dina medarbetare.

 

Engagemang

När du själv som ledare visar att du inte är rädd för att arbeta hårt och engagerat, kommer du även att inspirera din medarbetare till att göra samma sak.

Det påminner lite om barnuppfostran, ”barnen gör inte som vi säger, utan som vi gör”, brukar man ofta säga.

Ditt personliga engagemang kommer att smitta av sig.

Om du ska vara ledare är det viktigt att du förstår att det hårda arbete som du förväntar dig av dina anställda, det skall även de kunna förvänta sig av dig.

Du kommer att bli betydligt mer respekterad om du är en hårt arbetande ledare, än någon som sitter och rullar tummarna och bara vill ha in resultat från alla andra runt omkring.

 

Kreativitet

Att vara kreativ som ledare innebär att du ser möjligheter där andra ser problem.

Problem har sällan en enkel lösning.

Ibland blir du tvungen att tänka utanför den berömda boxen för att leda framgångsrikt, och det är just där din kreativitet sedan kommer att visa sig.

När du ställs inför svåra utmaningar måste du som ledare ha förmågan att tänka större och bredare och att inte få panik när det uppstår problem.

Problemlösning är en stor del av arbetet inom de flesta organisationer, och det är inget du ska dra dig för.

 

Inspirera

När det kommer till att få dina medarbetare att framgångsrikt arbeta mot ett och samma mål kan det ibland exempelvis fungera med belöningar av olika slag.

Men detta fungerar främst för kortsiktiga mål.

När det gäller långsiktiga mål är det inspiration som fungerar allra bäst!

Du måste först själv lära dig att visualisera målet, för att sedan framgångsrikt lyckas överföra din vision till din arbetsgrupp eller organisation.

Feedback

Glöm aldrig bort att dina medarbetare behöver höra då och då att deras arbete är värdefullt och viktigt.

Uppmärksamma prestationer och engagemang mer än saker som görs på fel sätt.

Du bör som ledare lägga mer fokus på det som är positivt och förstärka det, än att fokusera på negativitet.

Om du absolut är tvungen att ge en negativ feedback måste du se till att kritiken är konstruktiv.

Destruktiva ledare

Vi människor påverkas betydligt mer av det som är negativt än vad vi påverkas av det som är positivt.

Alltså innebär detta att en dålig ledare kan göra mycket mer skada än vad en bra ledare kan göra nytta.

En ledare som är destruktiv behöver i sig inte alltid vara en dålig ledare, även en bra sådan kan falla in i ett destruktivt ledarskap under en period.

Att vara en destruktiv ledargestalt handlar mycket om att man får anställda att känna sig dumma och inkompetenta, man är arrogant i sitt beteende och ganska orättvis.

En destruktiv ledare bestraffar, ställer orimliga krav och tar åt sig äran av andras arbete.

 

Passivt destruktiv

Men det finns även ledare som är passivt destruktiva, vilket ofta grundar sig i en osäkerhet och rädsla för att ta tag i saker och ting som behöver hanteras.

Man är då rädd för att hantera konflikter exempelvis, man håller sig undan, är passiv och frånvarande.

Detta beteende är minst lika skadligt för en organisation som en ledare som är arrogant, bestraffande och som inte behandlar sina anställda med respekt.

Denna form av beteende behöver dock inte alltid ha med individens personlighet att göra.

Personen i fråga kanske egentligen har bra intentioner med sitt agerande, men har brist på tid och är väldigt stressad i sitt arbete.

När tiden inte räcker till blir det svårt att hinna vara engagerad på det sätt som behövs och verkligen ta sig tiden att se sina anställda på olika sätt.

Det blir då svårare att hantera eventuella problem och konflikter med lugn och pondus, och du hinner inte lära känna dina medarbetare.

Otydlighet är ett vanligt problem bland destruktiva ledare, och denna otydlighet kan skapa stora problem när det kommer till kommunikation och hur saker och ting förmedlas i ledet.

Alla måste förstå vad deras arbetsuppgifter är och vad som förväntas.

När ledaren inte är tydlig och inte visar vad visionen är kommer resultaten att påverkas negativt.

 

Stora konsekvenser

Destruktivt ledarskap kan ha en negativ inverkan på exempelvis arbetstillfredsställelse, motivation och tillit, och riskerar att skapa problem såsom stress och emotionell utmattning.

Eftersom det påverkar så pass mycket måste vi förhålla oss till destruktivt ledarskap och se vad man kan göra för att minimera det, för att då öka arbetstillfredsställelsen och minska stress.

Den närmsta chefens beteende påverkar relationen till medarbetaren, men ut över detta så har medarbetare till destruktiva ledare också i större utsträckning en negativ attityd gentemot organisationen som helhet.

En destruktiv chef får därför stora konsekvenser för hela verksamheten.

Det är de passiva beteendena som har starkast negativ effekt på verksamheten, och det är också dessa som är lättast att falla in i som chef.

 

Olika nivåer av ledarskap

Man skulle kunna säga att det finns fem nivåer av ledarskap. Inom alla dessa nivåer är det olika aspekter som gör att andra individer vill följa dig.

 

Nivå 1.

På denna nivå följer människor dig eftersom de måste följa dig.

Du är den som har fått rollen som chef.

Det är även du som har makten att påverka dina underordnades situation på arbetsplatsen.

 

Nivå 2.

Här följer andra dig eftersom de vill göra detta, här blir ledarskapet en relation.

Du intresserar dig för dina medarbetare och bygger relationer på ett personligt plan.

Det är på denna nivå som positiva saker kan hända och dina medarbetare får mycket energi och motivation till att arbeta, samtidigt som de själva uppfattar miljön på arbetet som stimulerande.

Kommunikationen är här öppen och det skapas ett bra klimat inom organisationen.

 

Nivå 3.

På denna nivå följer andra människor dig eftersom du har uppnått vissa resultat och har visat dig vara mycket kompetent i din roll.

Denna kompetens skapar en trovärdighet vilket i sin tur leder till att ditt ledarskap blir starkt och får en bra grund.

Du ställer här både krav på dig själv och på dina medarbetare.

 

Nivå 4.

På denna nivå följer andra människor dig eftersom det har visat sig vara bra för deras utveckling.

Du har på något sätt bidragit till denna utveckling, vilket skapar ett engagemang och en lojalitet gentemot dig som ledare.

 

Nivå 5.

Detta är höjdpunkten av ledarskap och inträffar när människor följer dig baserat på vem du är och vad du företräder eller står för.

Denna nivå är reserverad för människor som har använt många år att få verksamheter och människor att växa.

Respekt är något vi förtjänar.

 

Konflikthantering

En viktig del av arbetet som ledare har att göra med hur du väljer att hantera olika former av konflikter i din organisation.

Både mellan dig själv och medarbetare, men även andra medarbetare emellan.

 

Kumulativa konflikter

Det gäller att separera konflikter och veta vilken typ som ska hanteras.

Konflikter börjar oftast som åsikter och uppfattningar som går isär, både mellan de anställda men även mellan ledningen och de anställda när exempelvis framtida jobb/karriärmöjligheter ändras.

Många mindre konflikter är bra för att rensa luften på arbetsplatsen och mellan de inblandade.

Det ges tillfälle att yttra sig och alla får chansen att komma till tals.

Däremot kumulativa konflikter, alltså konflikter som har potential att utvecklas till problem, är typer som bör undvikas eller åtgärdas omgående på bästa sätt.

Självklart hänger mycket på arbetsmiljön på arbetsplatsen, hur ledning och anställda samverkar och hur pass mycket ledare chefen är.

På många arbetsplatser finns även en konfliktombudsman vars roll är att finnas mottaglig för de anställdas åsikter och upplevelser, samt verka som ett dynamiskt hjälpmedel mellan de anställda och ledningen.

 

Förebygga konflikter

En bra ledare är snabb med att avgöra vad för typ av konflikt som uppstått eller ännu bättre, kan uppstå.

Genom att motverka eskalering genom en rättvis och objektiv hantering kan ledaren snabbt avvärja en konflikt som skulle kunnat bli ett problem som i sin tur skulle påverka arbetsplats och miljön.

Ledaren bör samla så mycket information som möjligt i situationen och vid beslutsättning och beslutstagning kan ledaren även rådfråga en chefskollega eller använda sig av en HR-anställd för råd och tips.

På detta sätt kan ledaren snabbt utforma ett åtgärdspaket för att hantera konflikten.

Självklart är det av stor vikt att göra en uppföljning och se hur situationen ändras efter åtgärdspaketet.

Uppföljningen kan ske via inbokade möten eller spontan kommunikation.

Givetvis måste upprörda känslor ibland få tid att svalna och alla människor tar olika lång tid på sig att komma över situationer och händelser.

En bra ledare känner till sina anställda och deras olika typer av personligheter och kan lättare avsätta individuella gränser beroende på vilka parterna är.

 

Sammanfattning

Det som utmärker en god ledare är bland annat god kommunikativ förmåga, att kunna delegera, ärlighet, självsäkerhet, engagemang, kreativitet samt att ha förmågan att inspirera andra människor och att ge positiv/negativ feedback.

 

Destruktiva ledare

En destruktiv ledare är en individ som får sina medarbetare att känna sig dumma och inkompetenta.

Man kan även vara arrogant och orättvis samtidigt som man arbetar med bestraffning eller ställer orimliga krav på de anställda.

Det är dessutom ganska vanligt att ta åt sig äran för andras arbete.

Faktum är också att vi människor påverkas betydligt mer av negativitet än vad vi påverkas av positivitet, därför är en destruktiv ledare väldigt skadlig för en organisation på många sätt.

Man kan även vara en passivt destruktiv ledare, vilket innebär att man inte tar tag i det som måste göras.

Man står istället i bakgrunden och avvaktar, man undviker att kommunicera och att vara delaktig.

Detta beteende kan vara minst lika skadligt för en verksamhet.

 

Förebygga konflikter

En duktig ledare är även en ledare som tidigt kan identifiera och förebygga eventuella konflikter som dyker upp i organisationen.

Det handlar mycket om att motverka en eskalering av en konflikt, som annars kan innebära stora problem.

När en konflikt pågår inom en grupp eller verksamhet påverkar detta ofta hela arbetsmiljön och arbetsklimatet.

Ledarens uppgift vid en eventuell konflikt är att samla så mycket information som möjligt för att kunna avgöra hur man ska gå vidare och lösa konflikten i fråga.

Det är mycket bra att identifiera eventuella konflikter tidigt innan de blir till ett problem.

Man kan i svårare fall även ta hjälp av HR eller en chefskollega för råd och stöd.

Tillsammans kan man då ta fram åtgärdspaket för att lösa situationen.

Det är även viktigt med uppföljning i sådana fall.

Detta var de avslutande orden om vad är ledarskap. Nu till dig. Vad är ledarskap för dig?